herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Pielgrzymka do Mariampola - 2008r.

Pielgrzymka do Mariampola - 2008r. odbędzie się w dniach 23 sierpnia godz. 15:00 (wyjazd z Wrocławia) - 30 sierpnia (wyjazd z Mariampola 29 sierpnia - rano). Szczegóły poniżej:

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA
przy Parafii NMP na Piasku
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

Wrocław, czerwca 2008 roku
Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Rok to czasokres majšcy jednoczeœnie okreœlenia „długi” i „krótki” okres czasu. A przecież to prawie właœnie tyle czasu upłynęło od naszego ostatniego pielgrzymowania do Grodu Maryi. W miesišcu grudniu ubiegłego roku podjęte zostały działania przygotowujšce nowš pielgrzymkę. Zostały rozważone różne warianty tras przejazdów. Mieliœmy dwa cele: pierwszy - umożliwienie dłuższego pobytu w Mariampolu, tak abyœmy mogli spędzić trochę więcej czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpoczšć i powspominać, drugi – oczywiœcie zobaczyć inne nowe miejsca lub ponownego odwiedzenia miejsc znanych z poprzednich pielgrzymek. Majšc na względzie również wiek niektórych pielgrzymów staraliœmy się przygotować program pielgrzymki, który pozwoliłby pogodzić wyjazdy do innych miejscowoœci na Ukrainie z możliwoœciš odpoczynku. Zwracaliœmy się do Szanownych Państwa o propozycje miejsc wartych odwiedzenia oraz inne sugestie. Zostało zasugerowane aby zorganizować pielgrzymkę w innym niż dotychczas terminie aby umożliwić pielgrzymom po powrocie z Ukrainy odpoczynek przed uroczystoœciami odpustowymi w Koœciele NMP na Piasku w miesišcu wrzeœniu. Na dzień dzisiejszy termin pielgrzymki nie uległ zmianie z przyczyn obiektywnych. Nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekujš nas w miesišcu sierpniu. Propozycja organizacji pielgrzymki w pierwszych dniach wakacji jest ciekawa i prawdopodobnie możliwa do zrealizowania ale należy pamiętać, że nasz pobyt w Mariampolu łšczy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznoœciowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku do obchodów Dni Mariampola, organizatorzy chcš włšczyć obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiednia (co jest zwišzane z rodem Jabłonowskich i obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej).
Podjęte działania organizacyjne, przygotowujšce tegorocznš pielgrzymkę zostały zakończone. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 29 sierpnia rano, wyjazdem z Mariampola. Proponowany program pielgrzymki cechuje w porównaniu do lat ubiegłych jest przemienny tj. po przyjeŸdzie do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Z kolei następny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a kolejny znowu krótszy. Wspominajšc zeszłoroczne ognisko nad brzegiem Dniestru myœlimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszš chęci pielgrzymów i oczywiœcie sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i œpiewach przy ogniu. Pragniemy poinformować i zaprosić na tegorocznš pielgrzymkę do Mariampola, która odbędzie się w dniach 23-30 sierpnia 2008 r.
Program pielgrzymki przedstawia się następujšco: 23 sierpnia – godz. 15oo – wyjazd z Centralnego Dworca Autobusowego we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza Œw. W Katedrze Lwowskiej a następnie zwiedzanie i wypoczynek w Parku Stryjskim i Parku Chmielnickiego. Między 13oo a 14oo wyjazd ze Lwowa Przewidywany przyjazd do Mariampola – godziny popołudniowe w dniu 24 sierpnia. Po przywitaniu udamy się na kwatery aby odpoczšć. 25 sierpnia – godz. 10oo – wyjazd z Mariampola do Stanisławowa. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miasta i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda pozwoli proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 26 sierpnia – godz. 9oo – wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy (Hoszów, Jasna Hora, Truskawiec, Bolechów, Dolina, Kałusz). Prawdopodobny powrót do Mariampola w godzinach wieczornych. 27 sierpnia – godz 1000 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowoœci Bołszowce, Halicz. Prawdopodobny powrót – wczesne godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 28 sierpnia – uroczystoœci w Mariampolu – według programu gospodarzy. 29 sierpnia – po Mszy Œw. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotnš do Polski. Proponujemy 2-3 godzinny pobyt we Lwowie jako czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie około godz 13oo udamy się krótkim wypadem do Żółkwi. Po zwiedzaniu i ewentualnym dokonaniu ostatnich zakupów udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne. Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji. Ponieważ poprzednie doœwiadczenia wskazujš, że Szanowni Pielgrzymi, na szczęœcie sporadycznie, zapominajš o tym, że inni zmuszeni sš czekać w autokarze na „spóŸnialskich” dlatego zwracamy się z apelem o przestrzeganie w/w godzin wyjazdów oraz punktualnego stawiania się na zbiórki np. po zakupach czy tzw. „czasie wolnym”. Koszt pielgrzymki, obejmujšce przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, kalkulujemy na poziomie ubiegłorocznym tj. 300 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczš sami płacimy odpowiedniš kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro majš innš niż przed paru laty wartoœć. Wydaje się, że kwota 10-12 dolarów (lub euro) za dzień nie będzie zbyt wygórowana – bo to przecież tylko około 25 zł. Na pewno miłš rzeczš jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Wpłaty prosimy kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednoczeœnie będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te uzupełniš posiadanš przez nas wiedzę i umożliwiš dotarcie do nich z propozycjš wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.
Celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114

Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Łšczymy serdeczne pozdrowienia.
Andrzej Tarnowski
Ks. Stanisław Pawlaczek

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pojednania

26 sierpnia 2007r. w Mariampolu odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pojednania. Za symbol przyjęto kwiaty czerwonego maku i niebieskiego bławatku, roślin wyrastających ze "wspólnych korzeni". Nagroda Pojednania nadana została w czerwcu 2001r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas wizyty we Lwowie, za wybitne osiągnięcia na drodze pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Z rąk Ojca Świętego nagrodę tę otrzymali: były Wójt Mariampola przed 1945r. - Bronisław Jarosławski i Wołodymyr Hołowczak - ówczesny Wójt Mariampola. Odsłonięcia pomnika dokonali: Wójt Mariampola - Łesia Szkawritko z udziałem reprezentantów obu narodów. Stronę polską reprezentował Stanisław Dorosz a ukraińską Wołodymyr Bociurko, a także przedstawicieli władz powiatowych z Halicza, wojewódzkich ze Stanisławowa, członków duchowieństwa greckokatolickiego na czele z bp Sofronem Mudrym ze Stanisławowa i rzymskokatolickiego w osobie ks. Stanisława Pawlaczka. Obecna była również liczna grupa pielgrzymów z Polski w liczbie około 60 osób, oraz miejscowa ludność z Mariampola i zaproszeni goście. Zaznaczyć tu trzeba, że jest to jedyny i niepowtarzalny pomnik, bo także Nagroda Pojednania jest niezwykła, nadana przecież przez nieżyjącego już Ojca Świętego Jana Pawła II jako jedyna na Ukrainie. Tak doniosłego wydarzenia w Mariampolu nie było na pewno od 1945r. Licznie zebrani Polacy ze sztandarami biało-czerwonymi i flagami obu państw na masztach, mogli odśpiewać hymn narodowy "Jeszcze Polska nie zginęła". Na cokole pomnika widnieje napis po ukraińsku, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: MARIAMPOLANOM NA PAMIĄTKĘ POJEDNANIA OD OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 2001 ROK Strona ukraińska na naszą prośbę, zamierza dokonać z lewej strony identyczny napis w języku polskim, z prawej strony w języku angielskim. Z samego napisu nie wynika o jakie pojednanie chodzi, ale dla tych, którzy urodzili się na "Wschodzie" lub zapoznali się z tragicznymi wydarzeniami ostatniej wojny światowej nie trzeba przypominać, że chodzi o pojednanie dwóch narodów - Polaków i Ukraińców. Niech ten pomnik przypomina przez długie lata młodszym pokoleniom, którzy mieszkają obecnie w Mariampolu oraz tym, którzy będą odwiedzać Mariampol w przyszłości, że takie okrutne wydarzenia miały miejsce w naszej wspólnej historii. Niech zmusi do zadumy tych, którzy z trudem pojmują wydarzenia okrutnych dni w naszej wspólnej historii dziejów. To co wydarzyło się w Mariampolu, od okrutnie zadanej śmierci ks. Marcinowi Bosakowi z 23/24 sierpnia 1941 roku, po spalenie i wymordowanie 58 osób z 29/30 marca 1944r.w Wołczkowie, po zamordowanie 13 osób pod Krzywą Górą w 1945r. oraz inne mordy zadane w innych okolicznościach, także w całej Galicji, niech będą przestrogą dla przyszłych pokoleń, żeby nie musieli takich pomników budować. Podkreślić należy fakt, dobrej woli ze strony niektórych Ukraińców, że wyrazili zgodę na budowę takiego pomnika, bo wcale nie musieli. Okrutnie zadane mordy nam Polakom na tych terenach nie podlegają przedawnieniu, ale nie mogą być kością wiecznej niezgody. Budowa pomnika była jedynie uwieńczeniem tego, co dokonał nasz Ojciec Święty Jan Paweł II w czerwcu 2001r. we Lwowie, przyznając nagrodę za wniesiony wkład naszemu B. Jarosławskiemu i W. Hołowczakowi. Zaznaczyć też należy, że duży wkład w dzieło pojednania po nadaniu nagrody w 2001r. wnosi Wołodymyr Bociurko urodzony w Mariampolu w 1940r. obecnie zamieszkały w Stanisławowie. To na jego zlecenie został wykonany ten pomnik. Dumni z tego wydarzenia są na pewno sami uczestnicy, jak i ci, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu a przyczynili się do tego, swoim pielgrzymowaniem do Mariampola - miasta Maryi. Lokalna gazeta "Hałyczyna" w dniu 28 sierpnia 2007r. Nr 126 (3502) zamieściła artykuł na stronie 3 pod tytułem "Proszczajemo i prosymo proszczennja", czyli "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". W treści nawiązują do nadanej nagrody z uwzględnieniem potrzeby pojednania między nami. Autorem tego artykułu jest Roman Gładysz - dziennikarz ukraiński. Jego postawa powinna być wzorem do naśladowania przez dziennikarzy w Polsce i Ukrainie. Poniżej tłumaczenie tekstu.

28 sierpnia 2007 rok
strona 3
Hałyczyna

Artykuł pod tytułem:
"Wybaczamy i prosimy o wybaczenie"

W niedzielę w przeddzień - w wigilię Wniebowzięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, w Mariampolu, który znajduje się niedaleko dawnego Halicza, uroczyście odsłonięto pomnik symbolizujący pojednanie ukraińskiego i polskiego narodu, które pod opieką Bożej Matki przez stulecia żyli razem w tym nazwanym jej imieniem malowniczym miasteczku na lewym brzegu Dniestru. W celu wzięcia udziału w wielkim świątecznym wydarzeniu z tej okazji, które, bez wyolbrzymiania, przesady, zapoczątkowało nowy etap w nieprostych, a niekiedy i w dramatycznych wzajemnych pomiędzy dwoma bratnimi narodami, do miasta Maryji przybyli; biskup-episkop Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi władyka Sofron Mudryj, pierwszy zastępca przewodniczącego Obwodowej Rady Zinowij Berehowskyj, przewodniczący Halickiej Rejonowej Rady Bohdan Popowycz, przewodniczący Komitetu Odrodzenia Mariampola profesor Iwano-Frankiwśkiego Medycznego Uniwersytetu Wołodymyr Bociurko oraz dzieci i wnuki tych mariampolan, którzy w odległych czterdziestych latach minionego stulecia nie z własnej woli porzucili i wyjechali do Wrocławia lub innych miast i wiosek sąsiedniej Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczynają się uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika jedności Służbą Bożą, którą odprawili episkop Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi władyka Sofron Mudryj, kapłan UGKC i Urzędu Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu oraz jeden z kierowników polskiej delegacji - ksiądz Stanisław Pawlaczek, dla którego, jak on sam oświadczył, "pielgrzymka do Mariampola stała się życiową potrzebą, ale i świętym obowiązkiem". Później brzmią państwowe hymny Ukrainy i Polski. Z postumentu spełza białe płótno - i przed oczyma mariampolan i gości tego malowniczego miasteczka ukazuje się wmurowane w podnóża postumentu dwa wykute z metalu kwiaty - czerwony mak i błękitny bławatek, które symbolizują Ukrainę i Polskę. Wreszcie wykonaliśmy testament wielkiego Polaka Papieża Rzymskiego Jana Pawła II . I na tej ziemi, która przez wieki przebywała pod opieką Przeczystej Dziewicy Maryji, powstał pomnik porozumienia, zgody i miłości pomiędzy dwoma naszymi wielkimi narodami,- powiedział, zwracając się do obecnych, przewodniczący Komitetu Odrodzenia Mariampola profesor Wołodymyr Bociurko, i dodał: -wykonawszy ten testament Ojca Świętego, staliśmy się bliższymi jeden dla drugiego, a to znaczy- bliższymi dla naszego Stwórcy. Przebaczając naszym braciom - Polakom, prosimy ich o przebaczenie. I razem prosimy naszego Pana Boga o łaskę i błogosławieństwo. O potrzebie wzajemnego dialogu i porozumienia pomiędzy Ukraińcami a Polakami mówili również pierwszy zastępca przewodniczącego Obwodowej Rady - Zinowij Berehowskyj, przewodniczący Halickiej Rejonowej Rady - Bohdan Popowycz, przewodnicząca Wiejskiej Rady Mariampola Łesia Szkawridko, jeden z kierowników polskiej delegacji Stanisław Dorosz oraz inni. A kreskę pod ich wypowiedziami postawili władyka Sofron Mudryj i ksiądz Stanisław Pawlaczek, którzy wezwali Ukraińców i Polaków do tego, aby "byli braćmi u Boga, do wzajemnego wzbogacania się doświadczeniami i do zajęcia się bólem bliźniego..." My natomiast zakończymy naszą relację o świątecznej imprezie w Mariampolu słowami wielkiego przyjaciela Ukrainy, jednego z liderów polskiej "Solidarności" i najwspanialszego nosiciela europejskiej tradycji Jacka Kuronia: "Polacy muszą nauczyć się najważniejszego - rozumienia innego, popatrzenia spojrzeniem Ukraińca na historię wzajemnych konfliktów, bardzo często skropionych krwią. Ale jednocześnie Ukraińcy muszą w polskiej diasporze posługiwać się takim językiem, który pozwoliłby Ukraińcom rozumieć nas, Polaków i naszą polską pozycję..."
Roman Gładysz

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pojednania

26 sierpnia 2007r. w Mariampolu odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pojednania. Za symbol przyjęto kwiaty czerwonego maku i niebieskiego bławatku, roślin wyrastających ze "wspólnych korzeni". Nagroda Pojednania nadana została w czerwcu 2001r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas wizyty we Lwowie, za wybitne osiągnięcia na drodze pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Z rąk Ojca Świętego nagrodę tę otrzymali: były Wójt Mariampola przed 1945r. - Bronisław Jarosławski i Wołodymyr Hołowczak - ówczesny Wójt Mariampola. Odsłonięcia pomnika dokonali: Wójt Mariampola - Łesia Szkawritko z udziałem reprezentantów obu narodów. Stronę polską reprezentował Stanisław Dorosz a ukraińską Wołodymyr Bociurko, a także przedstawicieli władz powiatowych z Halicza, wojewódzkich ze Stanisławowa, członków duchowieństwa greckokatolickiego na czele z bp Sofronem Mudrym ze Stanisławowa i rzymskokatolickiego w osobie ks. Stanisława Pawlaczka. Obecna była również liczna grupa pielgrzymów z Polski w liczbie około 60 osób, oraz miejscowa ludność z Mariampola i zaproszeni goście. Zaznaczyć tu trzeba, że jest to jedyny i niepowtarzalny pomnik, bo także Nagroda Pojednania jest niezwykła, nadana przecież przez nieżyjącego już Ojca Świętego Jana Pawła II jako jedyna na Ukrainie. Tak doniosłego wydarzenia w Mariampolu nie było na pewno od 1945r. Licznie zebrani Polacy ze sztandarami biało-czerwonymi i flagami obu państw na masztach, mogli odśpiewać hymn narodowy "Jeszcze Polska nie zginęła". Na cokole pomnika widnieje napis po ukraińsku, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: MARIAMPOLANOM NA PAMIĄTKĘ POJEDNANIA OD OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 2001 ROK Strona ukraińska na naszą prośbę, zamierza dokonać z lewej strony identyczny napis w języku polskim, z prawej strony w języku angielskim. Z samego napisu nie wynika o jakie pojednanie chodzi, ale dla tych, którzy urodzili się na "Wschodzie" lub zapoznali się z tragicznymi wydarzeniami ostatniej wojny światowej nie trzeba przypominać, że chodzi o pojednanie dwóch narodów - Polaków i Ukraińców. Niech ten pomnik przypomina przez długie lata młodszym pokoleniom, którzy mieszkają obecnie w Mariampolu oraz tym, którzy będą odwiedzać Mariampol w przyszłości, że takie okrutne wydarzenia miały miejsce w naszej wspólnej historii. Niech zmusi do zadumy tych, którzy z trudem pojmują wydarzenia okrutnych dni w naszej wspólnej historii dziejów. To co wydarzyło się w Mariampolu, od okrutnie zadanej śmierci ks. Marcinowi Bosakowi z 23/24 sierpnia 1941 roku, po spalenie i wymordowanie 58 osób z 29/30 marca 1944r.w Wołczkowie, po zamordowanie 13 osób pod Krzywą Górą w 1945r. oraz inne mordy zadane w innych okolicznościach, także w całej Galicji, niech będą przestrogą dla przyszłych pokoleń, żeby nie musieli takich pomników budować. Podkreślić należy fakt, dobrej woli ze strony niektórych Ukraińców, że wyrazili zgodę na budowę takiego pomnika, bo wcale nie musieli. Okrutnie zadane mordy nam Polakom na tych terenach nie podlegają przedawnieniu, ale nie mogą być kością wiecznej niezgody. Budowa pomnika była jedynie uwieńczeniem tego, co dokonał nasz Ojciec Święty Jan Paweł II w czerwcu 2001r. we Lwowie, przyznając nagrodę za wniesiony wkład naszemu B. Jarosławskiemu i W. Hołowczakowi. Zaznaczyć też należy, że duży wkład w dzieło pojednania po nadaniu nagrody w 2001r. wnosi Wołodymyr Bociurko urodzony w Mariampolu w 1940r. obecnie zamieszkały w Stanisławowie. To na jego zlecenie został wykonany ten pomnik. Dumni z tego wydarzenia są na pewno sami uczestnicy, jak i ci, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu a przyczynili się do tego, swoim pielgrzymowaniem do Mariampola - miasta Maryi. Lokalna gazeta "Hałyczyna" w dniu 28 sierpnia 2007r. Nr 126 (3502) zamieściła artykuł na stronie 3 pod tytułem "Proszczajemo i prosymo proszczennja", czyli "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". W treści nawiązują do nadanej nagrody z uwzględnieniem potrzeby pojednania między nami. Autorem tego artykułu jest Roman Gładysz - dziennikarz ukraiński. Jego postawa powinna być wzorem do naśladowania przez dziennikarzy w Polsce i Ukrainie. Poniżej tłumaczenie tekstu.

Pielgrzymka

Przypominam, że pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach 23-30/31 sierpnia 2007r. Szczegóły będą znane po rozesłaniu programu przez ks. S. Pawlaczka. Bliższych informacji udziela ks. Stanisław Pawlaczek 50-328 Wrocław,
ul. Katedralna 12 tel. 071/ 3271 159     kom. 0606 631 114

Komitet Odrodzenia Mariampola

W Mariampolu zostało zawiązane i zarejestrowane w sądzie 2006r. Stowarzyszenie "Komitet Odrodzenia Mariampola"- przygotowują się do obchodów 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1683-2008.

Wizyta we Wrocławiu

W dniu 8 września 2006r. przybyła do Wrocławia grupa obecnych Mariampolan z O.Romanem ks.obrządku grek. kat. na zaproszenie byłych Mariampolan poprzez ks. Stanisława Pawlaczka.Uczestniczyli w uroczystościach Odpustowych w kościele NMP
we Wrocławiu. Pobyt trwał do 11.09.2006r.

Uroczystości odpustowe

Przypominam i zapraszam na uroczystości odpustowe do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu w dniu 10 września na godzinę 10.30

Autokarowa pielgrzymka do Mariampola

23 sierpnia 2006 roku wyruszyła XII autokarowa pielgrzymka do Mariampola z księdzem Stanisławem Pawlaczkiem.
Strona ukraińska od kilku lat zaprasza nas na Dni Mariampola obchodzone w dniu 28 sierpnia w dniu Wniebowzięcia Matki Boskiej wg obrządku greckokatolickiego.

Wójt gminy Mariampol

Od wiosny 2006r. Wójtem Gminy Mariampol została wybrana Łesia Szkawritko c. Jana (Iwana) Szkredki mama z d. Kopyś.