herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

Informacja o przebiegu
II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu.

Drugie już sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu w drugim terminie. W zebraniu wzięło udział 17 członków. Na wstępie zebranych przywitał Andrzej Tarnowski ?Prezes Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonali wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Funkcje te zebrani powierzyli Andrzejowi Tarnowskiemu i Agacie Lewickiej-Dyrcz. Po przeprowadzeniu wymaganych wyborów przystąpiono do obrad. Andrzej Tarnowski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Jednocześnie przypomniał zapisy w Statucie Stowarzyszenia, które określają cele statutowe oraz sposób ich realizowania. Omówione zostały wszystkie działania podjęte w 2011 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, podkreślił zaangażowanie członków w działaniach Stowarzyszenia, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, organizacji uroczystości odpustowych i spotkania dla przybyłych na uroczystości odpustowe przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia. W sprawozdaniu nie pominięto organizacji zarówno pielgrzymki naszych członków i sympatyków do Mariampola , jak i przyjęcia i organizacji pobytu przybyłym na uroczystości odpustowe pielgrzymom z Ukrainy. Podkreślił wagę wydarzenia jakim było podpisanie, podczas spotkania w kościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, pomiędzy Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu a Komitetem z Odrodzenia Mariampola. W relacji z działalności Stowarzyszenia poświęcono również uwagę finansom Stowarzyszenia. Przedmiotem analizy były zarówno wpływy ze składek członkowskich, darowizny wpłacone na rzecz Stowarzyszenia jak i również wydatki poniesione na realizację celów statutowych. Swoje opinię dotyczącą działalności Zarządu w 2011 r. przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie wskazywała nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia w 2011 r. i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. Po krótkiej dyskusji, w której zabierający głos odnieśli się do przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011 i pozytywnie ocenili działalność Zarządu. Po zamknięciu dyskusji zgłoszono projekty uchwał: przyjmującej informację i zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011.
Projekty uchwał zostały przegłosowane i przyjęte.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 1/2012 z dnia 17 marca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. (za uchwałą głosowało 12 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 5 osób).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 2/2012 z dnia 17 marca 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 3/2012 z dnia 17 marca 2012 o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011 (za uchwałą głosowało 17 osób, głosów przeciw nie było, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu).
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca przyszłej działalności Stowarzyszenia. Podczas dyskusji poinformowano o dotychczasowej działaniach prowadzonych w ramach ?Wschodniej misji miłosierdzia? (S.Tomczak), prowadzeniu działalności informacyjnej w mediach (S.Pawlaczek, S.Wodyński), prowadzeniu działań porządkowych na kwaterach polskich Cmentarza mariampolskiego (A.Tarnowski) zwrócono uwagę o konieczności poprawienia na cmentarzu w Mariampolu miejsc pochówku pomordowanych przez OUN UPA Polaków (M.Gwizdak, S.Dorosz, S.Pawlaczek, A.Tarnowski), zaproponowano wydanie z okazji 20 pielgrzymki do Mariampola okolicznościowego albumu pamiątkowego (A.Tarnowski), zaproponowano 3 propozycje projektów wspólnej mogiły pomordowanych Polaków (S.Tomczak, S.Wodyński, S.Dorosz, J.Bandura), zaproponowano wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Pomników Walki i Męczeństwa z wnioskiem o pomoc w budowie miejsca upamiętnienia śmierci Polaków (S.Dorosz, J.Gwizdak, S.Tomczak, S.Wodyński), proponowano nowe miejsca do zwiedzania podczas następnych pielgrzymek na Kresy (A.Lewicka Dyrcz, M.Gwizdak, A.Tarnowski, J.Bandura). Podnoszono sposoby pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz zaproponowano wysokość składki członkowskiej za 2012 r..
Po podsumowaniu dyskusji zaproponowano projekty stosownych uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/2012 z dnia 17 marca 2012 o upamiętnieniu ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do opracowania harmonogramu obejmującego objęte uchwałą działania, w szczególności: sposób realizacji, kosztorys oraz plan pozyskania środków finansowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 5/2012 z dnia 17 marca 2012 o gromadzeniu pamiątek dotyczących życia przedwojennych mieszkańców Mariampola. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do wystąpienia z apelem o przekazywanie pamiątek w postaci zdjęć, artefaktów, wspomnień w formie pisemnej bądź utrwalonych dźwiękowo, dotyczących życia codziennego mieszkańców Mariampola, Wołczkowa i okolic.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 6/2012 z dnia 17 marca 2012 r. o wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia za rok 2012. Zgodnie z uchwałą składka członkowska Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu za rok 2012 wynosić będzie 24,00 zł (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba).
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu działające na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 34 podpunkt a) statutu Stowarzyszenia przyjął wniosek zobowiązujący Zarząd do podjęcia działań zmierzających do zadbania o groby Polaków i księdza Marcina Bosaka, znajdujących się na cmentarzu w Mariampolu.
Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia

Propozycja projektu nagrobka

Propozycja projektu nagrobka (bez skali) i treści napisów na tablicach i płycie nagrobnej wg Jana Bandury i Jerzego Wójcika ze Strzelina.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA 2012r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli go pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 12 - 19 czerwca br. Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 16 i 17 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.
Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 19 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:

 • Wtorek 12 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
 • Środa 13 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
 • Czwartek 14 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
 • Piątek 15 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
 • Sobota 16 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
 • Niedziela 17 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego arcybiskupa metropolity stanisławowskiego.
 • Poniedziałek 18 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.

Przewidywany powrót do Wrocławia 19 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom. Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 28 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:

 • na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")

lub

 • kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem przyjęta, bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu. Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

 • Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159, tel. komórkowy 0606 631 114
 • Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.


Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2012r.

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS: 0000355355
NIP: 8982178346
REGON: 021267681
Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu
początek obrad :
w I terminie godz. 11oo
w II terminie godz 12oo *
* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia ? tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

Zarząd Stowarzyszenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2011.
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2012.
9. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja.
11. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia W SPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 rok,
b) Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej za rok 2011.
c) Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia WSPÓŁNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu na rok 2012.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 marca 2012 r. w godz. 10oo-11oo

Szanowni Mariampolanie!

Informuję, że w tym roku tj 2012 nie ma możliwości odpisu 1% podatku w PIT za rok 2011 na cele naszego stowarzyszenia z przyczyn obiektywnych. Proponujemy jedynie o składanie darowizn na naszą działalność z dopiskiem np. na FIGURĘ MATKI BOSKIEJ W MARIAMPOLU lub ogólnie na cele statutowe. Za Zarząd - Stanisław Dorosz.

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

1 Brzeg 82,90 od 3 podatników
2 Bydgoszcz,I 50,00 od 2 podatników
3 Bydgoszcz,II 1,30 od 1 podatnika
4 Bydgoszcz,III 72,00 od 3 podatników
5 Bystrzyca 50,00 od 2 podatników
6 Głubczyce 317,00 od 4 podatników
7 Gryfino 4,70 od 1 podatnika
8 Inowrocław 183,00 od 2 podatników
9 Kępno 23,00 od 1 podatnika
10 Koszalin 59,90 od 1 podatnika
11 Mogilno 237,70 od 4 podatników
12 Opole, I 309,20 od 12 podatników
13 Opole, II 35,00 od 1 podatnika
14 Szczecinek 30,50 od 1 podatnika
15 Wrocław Fabryczna 583,40 od 3 podatników
16 Wrocław Psie Pole 22,60 od 1 podatnika
17 Wrocław Środ. 55,70 od 3 podatników
18 Żnin 258,00 od 17 podatników

Razem 2 375,90 zł od 62 podatników    

DZIĘKUJEMY- ZARZĄD Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska

Szanowni Mariampolanie !

Dnia 4 lipca minęła 70 rocznica mordu polskich profesorów we Lwowie, 11 lipca minęła 68 rocznica "krwawej niedzieli", zbliża się 70 rocznica męczeńskiej śmierci ks. kanonika Marcina Bosaka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Mariampolu. Pamiętajmy o tym wydarzeniu, które miało miejsce w Mariampolu w nocy 23/24 sierpnia 1941 r. Ks. M. Bosak został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów i pochowany na miejscowym cmentarzu. Niech Jego męczeńska śmierć nie pójdzie w zapomnienie.

Szanowni Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

Szanowni Mariampolanie i przyjaciele Mariampola. Tegoroczna kolejna już pielgrzymka odbyła się zgodnie z programem w dniach 18-25 maja 2011r. Wyjazd majowy podyktowany był obchodami diecezjalnymi Dnia Chorego tym razem w Mariampolu. Mariampol przekształca się wyraźnie w miasto Maryi, oprócz rozpoczętej już budowy kaplicy na "Zamku", uporządkowano Rynek nadając mu nazwę Plac Maryi. Po przyjeździe przekonaliśmy się, że faktycznie rozpoczęto sadzenie drzew biblijnych, czyli założono "sad biblijny" na Placu Maryi. Ksiądz Stanisław Pawlaczek ufundował kilka ładnych sadzonek drzew: 3 platany i 5 rajskich jabłoni (przywiezione z Wrocławia), które zaraz po przyjeździe zostały posadzone. W sobotę rano wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, po południu odbyła się konferencja z udziałem lekarzy i kapelanów szpitalnych w Domu Ludowym, słowo wygłosił również nasz ksiądz Stanisław. Stanisław Wodyński poinformował o przekazaniu do szpitala w Mariampolu przywiezionych z Polski używanych łóżek dla przewlekle chorych, wózków inwalidzkich, chodzików i innego drobnego sprzętu dla szpitala. Do uzyskania powyższego sprzętu przyczynili się: Stanisław Wodyński, Stanisław i Andrzej Tomczakowie z Głubczyc. Wieczorem odbył się koncert z udziałem ks. Lewickiego (grekokatolika), następnie wieczorne modlitwy i na zakończenie namaszczenie olejami chorych (zdrowych też). Ceremonia ta z udziałem 7 księży greckokatolickich zakończyła o 1 po północy. W niedzielę uroczysta msza święta z udziałem naszego ks. Stanisława, dziekana halickiego Wasyla Zawiracza i kilku księży z dekanatu i Stanisławowa zapoczątkowała IV Festiwal Pieśni Maryjnych. W poniedziałek odwiedziliśmy Nadwórną i Jaremcze, po powrocie przyjęcie gościnne zorganizowane przez naszych gospodarzy. We wtorek rano wyjazd do Lwowa i dalej do granicy. Rzadko się tak zdarza, ale w tym roku w Mariampolu stawił się w pełnym składzie Zarząd i Komisja Rewizyjna naszego Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska. Jest to grupa ludzi, którym losy Mariampola nie są obojętne nawet po zmianie granic. Rozpoczęto również porządkowanie starej części cmentarza, wycinając dziko rosnące krzaki.

Wrocław, lutego 2011 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie maja.
Na wstępie należy wyjaśnić dlaczego w bieżącym roku przyjaciele z Mariampola zapraszają nas akurat w terminie majowym. Mianowicie, jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody Dnia Chorego. Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 18-25 maja br. Diecezjalna pielgrzymka chorych do Mariampola odbędzie się w sobotę i niedzielę, 21 i 22 maja br. i stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki. Uroczystości będą się odbywały na rynku, który otrzymał już oficjalną nazwę Plac Maryi. Rozpoczęcie uroczystości - według wstępnych informacji - w sobotę po południu konferencją dla lekarzy i kapelanów szpitalnych, następnie Mołeben ku czci Matki Bożej. Następnie przewidziane są koncerty pieśni Maryjnych oraz nocne czuwanie modlitewne, które zakończy się w niedzielę uroczystą Mszą Pontyfikalną.
Pielgrzymka z Wrocławia do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 18 maja 2011 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 25 maja 2011 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Środa 18 maja - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Czwartek 19 maja - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Piątek 20 maja - wyjazd do Stanisławowa - msza św., krótkie zwiedzanie oraz niezbędne zakupy.
- Sobota 21 maja oraz niedziela 22 maja - według w/w programu gospodarzy.
- Poniedziałek 23 maja - całodzienny wyjazd do Nadwórnej i Jaremcza.
- Wtorek 24 maja - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Przewidujemy 9 godzin postoju, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 25 maja w godzinach rannych. Oprócz wymienionych punktów programu planujemy ponadto krótkie wypady do Bołszowiec, Dytiatyna i ewentualnie do Halicza. Bliższe określenie terminów nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.
Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że zrodził się pomysł, aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu. Prace porządkowe objęłyby przede wszystkim usunięcie "chaszczy" i uporządkowanie terenu. Określenie pory przeprowadzenia prac porządkowych w chwili obecnej jest trudne do zaplanowania. Naszym zdaniem jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich.
Nasi Mariampolscy gospodarze podjęli trud rewaloryzacji Mariampola i wykonali już wiele pracy. W centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Wokół rynku planowane jest ponadto sadzenie "drzew biblijnych" (chodzi o drzewa które występują na kartach Pisma świętego a mogące rosnąć w naszym klimacie). Chętnie będą widziani fundatorzy. Natomiast już teraz na swoich fundatorów oczekuje figura Matki Bożej. Według wstępnego kosztorysu całość (figura wraz z cokołem) ma wynieść 40 000 hrywien, co po przeliczeniu na euro wynosi 4000, a w złotówkach ok. 15 000. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Wydaje się, że nie będzie to zbyt wielki wydatek. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola zaowocuje zgromadzeniem powyższej kwoty jeszcze w tym roku.
W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.