herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

STOWARZYSZENIE

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

z siedzibą we Wrocławiu

50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

KRS: 0000355355

NIP: 8982178346

REGON: 021267681

Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178        

 

Wrocław, sierpień 2014 roku

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej mszy odpustowej w dniu 14 września 2014 roku, która odprawiona zostanie o godz. 1030 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.

Znów, jak co roku gościć będziemy pielgrzymów z Mariampola, którzy obecnie czynią starania o wizy. Nasi goście z Ukrainy przybędą wraz z ks Romanem i wezmą udział w tej uroczystej mszy św.

Wszystkich pielgrzymów po mszy zapraszamy, jak co roku na spotkanie, agapę. Podczas tego tradycyjnie corocznego spotkania, przy poczęstunku (herbata, kawa, ciastka) będzie możliwość spotkania z przyjaciółmi z Ukrainy, wspominania pobytu w Mariampolu oraz porozmawiania o działalności Stowarzyszenia. Tradycyjnie spotkanie w naszym gronie, jak każdego roku, będzie okazją do rozmów, wspomnień oraz „poplotkowania”. Na pewno, korzystając z pobytu naszych gości z Ukrainy będzie można usłyszeć, co nowego wydarzyło się w Mariampolu. A może pośpiewamy razem z naszymi gośćmi tak, jak nad Dniestrem.

Naszym zamiarem jest aby to spotkanie pozostawiło dobre i długo pamiętane wspomnienia. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w którym wezmą udział, podobnie jak w ubiegłym roku, zarówno Mariampolanie jak i trochę lub bardziej młodsze pokolenia pozwoli tym właśnie pokoleniom może przynieść tylko i wyłącznie korzyść. Z przyjemnością odnotowujemy, iż w tych spotkaniach uczestniczy z roku na rok coraz liczniejsza grupa ludzi młodych, posiadających mariampolskie korzenie. Ten fakt oprócz zacieśniania kontaktów międzypokoleniowych pozwoli również poszerzanie wiedzy mało opisywanej i niejednokrotnie tragicznej historii, która przecież nas bezpośrednio lub pośrednio dotknęła.

Pragniemy podczas tego spotkania, podobnie jak w roku ubiegłym posłuchać Waszych ocen i sugestii, które zostaną wykorzystane przy organizacji następnych wyjazdów do Mariampola, jak i działalności organizacyjnej.

Informujemy, że Parafia NMP na Piasku rozprowadza kalendarz zatytułowany „Madonny Kresowe” na 2015 rok, w którym zostały zamieszczone piękne zdjęcia oraz opisy. Wśród tych fotografii oraz opisów, przypisanych do poszczególnych miesięcy jest również nasza Matka Boża Zwycięska z Mariampola (miesiąc lipiec 2015 r.). Kalendarze te będą do nabycia w cenie 3,50 zł.

Wszyscy śledzimy bieżące informacje o sytuacji na Ukrainie. Przekazywane w serwisach informacyjnych wiadomości przedstawiają sytuację jako poważną. Mimo, że działania wojenne dotyczą terenów wschodniej Ukrainy, to mają wpływ na sytuację wszystkich mieszkańców w tym również mieszkańców Mariampola.

Ponieważ na odpust do Wrocławia grupa pielgrzymów przyjechała autobusem istnieje możliwość przekazania paczek żywnościowych naszym przyjaciołom w Mariampolu dlatego zaproponowalibyśmy członkom Stowarzyszenia oraz osobom zainteresowanym przygotowanie prezentów w postaci paczek z artykułami spożywczymi (np. mąka, cukier, kasze, makarony, herbata, kawa itp.- tzn. produkty, którym przewóz nie zaszkodzi) można też dokonywać na ten cel wpłat finansowych na specjalne konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178(z dopiskiem: „ DAR DLA MIESZKAŃCÓW MARIAMPOLA”

                                                          

Zarząd Stowarzyszenia

Informacja o tegorocznym wyjeździe do Mariampola.

Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w miesiącu czerwcu. Przy jej organizacji wykorzystano sugestie dotyczące miejsc, które warto zobaczyć, a które zgłaszane były podczas spotkania w przykościelnym ogrodzie po mszy odpustowej w ubiegłym roku. Naszą powinnością jest pamiętać o tych, którzy zginęli tragicznie na Wołczkowie i innych miejscowościach województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego i.in., którzy pozostali tam już na zawsze.

W dniach 25 czerwca -1 lipca 2014 r. w tegorocznej (już XX-tej w ciągu 19 lat) pielgrzymce do Mariampola wzięło udział 19 pielgrzymów. Należy przyznać, że sytuacja na Ukrainie była w tym okresie poważna i prawdopodobnie miała znaczny wpływ na podejmowanie decyzji „uczestniczyć czy nie” w tegorocznej pielgrzymce. Monitorowaliśmy sytuację prawie do ostatniej chwili a nasi partnerzy z Komitetu z Odrodzenia Mariampola jeszcze w przeddzień wyjazdu z Wrocławia. Na szczęście „niepokoje” nie dotyczyły zachodniej Ukrainy i tegoroczny wyjazd mógł dojść do skutku.

Uwzględniając propozycje strony ukraińskiej oprócz pobytu w Mariampolu pielgrzymi (oraz kilku mieszkańców Mariampola) uczestniczyli w wycieczkach do innych miejsc na Ukrainie. W czasie tych wycieczek zwiedziliśmy następujące miejscowości: Stanisławów, Halicz, Kołomyję, Zaleszczyki, Bołszowce, Święty Stanisław, Kryłoś oraz Lwów. Uczestnicy wyjazdu-pielgrzymki podobnie jak w ubiegłym roku zostali tradycyjnie zaopatrzeni w materiały informacyjne dotyczące odwiedzanych miejscowości, obejmujące zarówno historię, zabytki oraz ciekawostki. Ponadto zarówno w czasie przejazdów jak i podczas zwiedzania przekazane materiały informacyjne były wzbogacane dodatkowymi informacjami np. podczas spotkań w czasie zwiedzania obiektów sakralnych (katedra rzym-kat we Lwowie, kościoły: prawosławny i greckokatolicki w Stanisławowie, kościół w Zaleszczykach, muzeum w Kołomyi oraz kościół w Bołszowcach, obiekt sakralny w Św. Stanisław (Szewczenkowo), historycznych (muzeum starej Rusi w Kryłosie, zamek w Haliczu) oraz miejsc pamięci narodowej.

Pielgrzymi mieli również możliwość zaczerpnięcia wody ze źródełka w Mariampolu i wiele osób nie tylko nabrali tej wody dla siebie ale i dla swoich najbliższych, bliskich oraz znajomych, którzy pozostali w Polsce.

Oprócz wycieczek i zwiedzania uczestnicy tegorocznego wyjazdu wzięli aktywny udział w uroczystościach religijnych w Mariampolu, zorganizowanych przez stronę ukraińską na placu Maryi obok figury Matki Boskiej Mariampolskiej, której fundatorem są polscy pielgrzymi. Ta piękna figura została postawiona przed cerkwią na centralnym miejscu mariampolskiego rynku.

Należy podkreślić, że nasi ukraińscy przyjaciele w tym roku obchodzili 20-tą rocznicę pojednania mariampolskich wspólnot Polski i Ukrainy, których pierwsze spotkanie nastąpiło w 1994 roku (pierwszy zorganizowany, przez Stowarzyszenie Mariampolan, wyjazd do Mariampola nastąpił 1 czerwca 1995 r.). Od tego samego roku wzajemne relacje i kontakty ulegały zacieśnieniu i zostały docenione (uhonorowanie statuetką pojednania przez Św.Jana Pawła II). Wzajemne kontakty zaowocowały wspólnymi działaniami na rzecz Mariampola (m.in. wśród drzew rosnących dookoła rynku są również drzewa przywiezione z Polski, posadzone podczas pielgrzymki w 2011 roku oraz Figura Matki Boskiej Mariampolskiej).

Podczas tegorocznych, uroczystych obchodów 20-tej rocznicy pojednania mariampolskich wspólnot Polski i Ukrainy ośmioro z pośród nas zostało uhonorowanych za znaczący wkład w rozwój braterskich stosunków między Wspólnotami i Narodami okolicznościowymi medalami i dyplomami.

Ostatnie chwile, przed wyjazdem do Polski, pielgrzymi spędzili tradycyjnie we Lwowie. Podczas kilkugodzinnego postoju aktywnie podziwiali zabytki sakralne (katedry: łacińska, ormiańska, kościoły: Jezuicki, b. Dominikanów i in., cerkiew św. Jura, cerkiew obrządku prawosławnego oraz historyczne: rynek, Cmentarz Łyczakowski, Wzgórza Wuleckie. Oprócz zwiedzania pielgrzymi skorzystali z możliwości oglądania panoramy Lwowa z wieży ratuszowej oraz Wysokiego Zamku.

Należy zauważyć, że program tegorocznej pielgrzymki na Kresy był dość obszerny i pomimo, że z uwagi na stan ukraińskich dróg (z przyczyn czasowych nie dojechaliśmy do Chocimia), w ocenie uczestników, bogaty i nie wnosili oni z tego powodu większych uwag.  

Podczas tegorocznej pielgrzymki podobnie jak w roku 2013, w ramach Wschodniej Misji Miłosierdzia pielgrzymi przekazali dla szpitala w Mariampolu przywiezione ze sobą leki przeciwbólowe. Za ten dar Kierownictwo szpitala wyraziło szczególne podziękowanie, gdyż potrzeby są duże a środków na ich zakup mariampolski szpital ma bardzo mało.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z prof. Bociurko i ks. Romanem Dziubakiem. Podczas tego spotkania podsumowano dotychczasową współpracę Stowarzyszenia z Komitetem Rewaloryzacji Mariampola. Należy podkreślić, że współpraca, rozpoczęta jeszcze podczas pierwszego przyjazdu i trwająca do dnia dzisiejszego przynosi wzajemne korzyści. Wielu pielgrzymów (na przestrzeni tych lat) w różny sposób pomagało i nadal pomaga mieszkańcom Mariampola a ponieważ dalsza pomoc dla społeczności Mariampolskiej jest potrzebna będziemy nadal ją prowadzić w ramach „Wschodniej Misji Miłosierdzia”.

Zarząd Stowarzyszenia

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

z siedzibą we Wrocławiu