herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Uchwała nr 10/08/2014

Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2014 roku

w sprawie pomocy na rzecz mieszkańców Mariampola i okolic oraz ich rodzin


Z uwagi na bardzo poważną sytuację na Ukrainie oraz mając na względzie dobro człowieka Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 8 tiret 2 statutu Stowarzyszenia uchwala co następuje:

Podjęcie przez członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane, rzeczowej pomocy skierowanej do osób zamieszkujących Mariampol i okolice oraz ich rodzin,  polegającej na przygotowaniu prezentów w postaci paczek z artykułami spożywczymi, środkami czystości oraz  dokonywaniu na ten cel  wpłat finansowych na specjalne konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: „ DAR DLA MIESZKAŃCÓW MARIAMPOLA”.

Z uwagi na trudną sytuację mieszkańców Ukrainy chęć wsparcia naszych przyjaciół, będzie rozpropagowana wśród członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych.

Pomóc jednej osobie to jakby pomóc tysiącu.  


Niniejsza Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie.
za uchwałą głosowało 4 członków Zarządu,
głosów przeciw nie było,
głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 10/08/2014 wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Prezes Zarządu