herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Pielgrzymka do Mariampola - 2008r. odbędzie się w dniach 23 sierpnia godz. 15:00 (wyjazd z Wrocławia) - 30 sierpnia (wyjazd z Mariampola 29 sierpnia - rano). Szczegóły poniżej:

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA
przy Parafii NMP na Piasku
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

Wrocław, czerwca 2008 roku
Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Rok to czasokres majšcy jednoczeœnie okreœlenia „długi” i „krótki” okres czasu. A przecież to prawie właœnie tyle czasu upłynęło od naszego ostatniego pielgrzymowania do Grodu Maryi. W miesišcu grudniu ubiegłego roku podjęte zostały działania przygotowujšce nowš pielgrzymkę. Zostały rozważone różne warianty tras przejazdów. Mieliœmy dwa cele: pierwszy - umożliwienie dłuższego pobytu w Mariampolu, tak abyœmy mogli spędzić trochę więcej czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpoczšć i powspominać, drugi – oczywiœcie zobaczyć inne nowe miejsca lub ponownego odwiedzenia miejsc znanych z poprzednich pielgrzymek. Majšc na względzie również wiek niektórych pielgrzymów staraliœmy się przygotować program pielgrzymki, który pozwoliłby pogodzić wyjazdy do innych miejscowoœci na Ukrainie z możliwoœciš odpoczynku. Zwracaliœmy się do Szanownych Państwa o propozycje miejsc wartych odwiedzenia oraz inne sugestie. Zostało zasugerowane aby zorganizować pielgrzymkę w innym niż dotychczas terminie aby umożliwić pielgrzymom po powrocie z Ukrainy odpoczynek przed uroczystoœciami odpustowymi w Koœciele NMP na Piasku w miesišcu wrzeœniu. Na dzień dzisiejszy termin pielgrzymki nie uległ zmianie z przyczyn obiektywnych. Nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekujš nas w miesišcu sierpniu. Propozycja organizacji pielgrzymki w pierwszych dniach wakacji jest ciekawa i prawdopodobnie możliwa do zrealizowania ale należy pamiętać, że nasz pobyt w Mariampolu łšczy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznoœciowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku do obchodów Dni Mariampola, organizatorzy chcš włšczyć obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiednia (co jest zwišzane z rodem Jabłonowskich i obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej).
Podjęte działania organizacyjne, przygotowujšce tegorocznš pielgrzymkę zostały zakończone. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 29 sierpnia rano, wyjazdem z Mariampola. Proponowany program pielgrzymki cechuje w porównaniu do lat ubiegłych jest przemienny tj. po przyjeŸdzie do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Z kolei następny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a kolejny znowu krótszy. Wspominajšc zeszłoroczne ognisko nad brzegiem Dniestru myœlimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszš chęci pielgrzymów i oczywiœcie sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i œpiewach przy ogniu. Pragniemy poinformować i zaprosić na tegorocznš pielgrzymkę do Mariampola, która odbędzie się w dniach 23-30 sierpnia 2008 r.
Program pielgrzymki przedstawia się następujšco: 23 sierpnia – godz. 15oo – wyjazd z Centralnego Dworca Autobusowego we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza Œw. W Katedrze Lwowskiej a następnie zwiedzanie i wypoczynek w Parku Stryjskim i Parku Chmielnickiego. Między 13oo a 14oo wyjazd ze Lwowa Przewidywany przyjazd do Mariampola – godziny popołudniowe w dniu 24 sierpnia. Po przywitaniu udamy się na kwatery aby odpoczšć. 25 sierpnia – godz. 10oo – wyjazd z Mariampola do Stanisławowa. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miasta i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda pozwoli proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 26 sierpnia – godz. 9oo – wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy (Hoszów, Jasna Hora, Truskawiec, Bolechów, Dolina, Kałusz). Prawdopodobny powrót do Mariampola w godzinach wieczornych. 27 sierpnia – godz 1000 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowoœci Bołszowce, Halicz. Prawdopodobny powrót – wczesne godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 28 sierpnia – uroczystoœci w Mariampolu – według programu gospodarzy. 29 sierpnia – po Mszy Œw. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotnš do Polski. Proponujemy 2-3 godzinny pobyt we Lwowie jako czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie około godz 13oo udamy się krótkim wypadem do Żółkwi. Po zwiedzaniu i ewentualnym dokonaniu ostatnich zakupów udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne. Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji. Ponieważ poprzednie doœwiadczenia wskazujš, że Szanowni Pielgrzymi, na szczęœcie sporadycznie, zapominajš o tym, że inni zmuszeni sš czekać w autokarze na „spóŸnialskich” dlatego zwracamy się z apelem o przestrzeganie w/w godzin wyjazdów oraz punktualnego stawiania się na zbiórki np. po zakupach czy tzw. „czasie wolnym”. Koszt pielgrzymki, obejmujšce przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, kalkulujemy na poziomie ubiegłorocznym tj. 300 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczš sami płacimy odpowiedniš kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro majš innš niż przed paru laty wartoœć. Wydaje się, że kwota 10-12 dolarów (lub euro) za dzień nie będzie zbyt wygórowana – bo to przecież tylko około 25 zł. Na pewno miłš rzeczš jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Wpłaty prosimy kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednoczeœnie będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te uzupełniš posiadanš przez nas wiedzę i umożliwiš dotarcie do nich z propozycjš wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.
Celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114

Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Łšczymy serdeczne pozdrowienia.
Andrzej Tarnowski
Ks. Stanisław Pawlaczek