herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

W sobotę 30 stycznia 2010 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie mające na celu powołanie stowarzyszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 18 osób, po długiej dyskusji przyjęto Statut Stowarzyszenia "Wspólnota Mariampolska" przy parafii NMP na Piasku we Wrocławiu. Były też sygnały przyjęcia innego statutu i innej nazwy stowarzyszenia a nawet przerwania spotkania i wyznaczenia innego terminu spotkania.
Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca:
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-rozwijanie kontaktów, współpracy i działanie dla pojednania między narodami Polskim i Ukraińskim,
-pielęgnowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i dobrach kultury polskiej i ukraińskiej.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
-współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami o charakterze społecznym w Mariampolu na Ukrainie,
-organizowanie kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami a władzami i organizacjami państwowymi oraz organizacjami działającymi w ramach Komitetu Rewaloryzacji Mariampola na Ukrainie lub innymi, działającymi na rzecz społeczności mariampolskiej,
-działanie na rzecz Polskich i Ukraińskich ośrodków kultu religijnego związanych z Mariampolem (Grodem Maryi) lub Obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu,
-propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
-organizowanie wyjazdów do miejsc na Ukrainie mających znaczenie dla historii i kultury Narodów Polskiego i Ukraińskiego,
-współorganizowanie pobytu zorganizowanych grup wycieczkowych ukraińskich w Polsce,
-organizowanie warsztatów twórczych, imprez kulturowych oraz prelekcji oraz udział w podobnych działaniach organizowanych przez ukraińskie organizacje i stowarzyszenia twórcze i kulturowe.

Grupa założycielska Stowarzyszenia wybrała Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Andrzej Tarnowski - Prezes Zarządu
2. ks. Stanisław Pawlaczek - Sekretarz
3. Stanisław Tomczak - Skarbnik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Agata Lewicka-Dyrcz - Przewodnicząca
2.Maria Gwizdak
3.Stanisław Dorosz

W najbliższych dniach Zarząd Stowarzyszenia przedłoży wymagane dokumenty w celu rejestracji w sądzie.Po dokonaniu rejestracji będzie możliwość składania deklaracji i przyjęcia członków do Stowarzyszenia.