herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS: 0000355355
NIP: 8982178346
REGON: 021267681
Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu
początek obrad :
w I terminie godz. 11oo
w II terminie godz 12oo *
* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia ? tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

Zarząd Stowarzyszenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2011.
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2012.
9. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja.
11. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia W SPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 rok,
b) Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej za rok 2011.
c) Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia WSPÓŁNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu na rok 2012.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 marca 2012 r. w godz. 10oo-11oo