herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Informacja o przebiegu
II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu.

Drugie już sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu w drugim terminie. W zebraniu wzięło udział 17 członków. Na wstępie zebranych przywitał Andrzej Tarnowski ?Prezes Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonali wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Funkcje te zebrani powierzyli Andrzejowi Tarnowskiemu i Agacie Lewickiej-Dyrcz. Po przeprowadzeniu wymaganych wyborów przystąpiono do obrad. Andrzej Tarnowski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Jednocześnie przypomniał zapisy w Statucie Stowarzyszenia, które określają cele statutowe oraz sposób ich realizowania. Omówione zostały wszystkie działania podjęte w 2011 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, podkreślił zaangażowanie członków w działaniach Stowarzyszenia, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, organizacji uroczystości odpustowych i spotkania dla przybyłych na uroczystości odpustowe przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia. W sprawozdaniu nie pominięto organizacji zarówno pielgrzymki naszych członków i sympatyków do Mariampola , jak i przyjęcia i organizacji pobytu przybyłym na uroczystości odpustowe pielgrzymom z Ukrainy. Podkreślił wagę wydarzenia jakim było podpisanie, podczas spotkania w kościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, pomiędzy Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu a Komitetem z Odrodzenia Mariampola. W relacji z działalności Stowarzyszenia poświęcono również uwagę finansom Stowarzyszenia. Przedmiotem analizy były zarówno wpływy ze składek członkowskich, darowizny wpłacone na rzecz Stowarzyszenia jak i również wydatki poniesione na realizację celów statutowych. Swoje opinię dotyczącą działalności Zarządu w 2011 r. przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie wskazywała nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia w 2011 r. i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. Po krótkiej dyskusji, w której zabierający głos odnieśli się do przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011 i pozytywnie ocenili działalność Zarządu. Po zamknięciu dyskusji zgłoszono projekty uchwał: przyjmującej informację i zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011.
Projekty uchwał zostały przegłosowane i przyjęte.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 1/2012 z dnia 17 marca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. (za uchwałą głosowało 12 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 5 osób).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 2/2012 z dnia 17 marca 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 3/2012 z dnia 17 marca 2012 o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011 (za uchwałą głosowało 17 osób, głosów przeciw nie było, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu).
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca przyszłej działalności Stowarzyszenia. Podczas dyskusji poinformowano o dotychczasowej działaniach prowadzonych w ramach ?Wschodniej misji miłosierdzia? (S.Tomczak), prowadzeniu działalności informacyjnej w mediach (S.Pawlaczek, S.Wodyński), prowadzeniu działań porządkowych na kwaterach polskich Cmentarza mariampolskiego (A.Tarnowski) zwrócono uwagę o konieczności poprawienia na cmentarzu w Mariampolu miejsc pochówku pomordowanych przez OUN UPA Polaków (M.Gwizdak, S.Dorosz, S.Pawlaczek, A.Tarnowski), zaproponowano wydanie z okazji 20 pielgrzymki do Mariampola okolicznościowego albumu pamiątkowego (A.Tarnowski), zaproponowano 3 propozycje projektów wspólnej mogiły pomordowanych Polaków (S.Tomczak, S.Wodyński, S.Dorosz, J.Bandura), zaproponowano wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Pomników Walki i Męczeństwa z wnioskiem o pomoc w budowie miejsca upamiętnienia śmierci Polaków (S.Dorosz, J.Gwizdak, S.Tomczak, S.Wodyński), proponowano nowe miejsca do zwiedzania podczas następnych pielgrzymek na Kresy (A.Lewicka Dyrcz, M.Gwizdak, A.Tarnowski, J.Bandura). Podnoszono sposoby pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz zaproponowano wysokość składki członkowskiej za 2012 r..
Po podsumowaniu dyskusji zaproponowano projekty stosownych uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/2012 z dnia 17 marca 2012 o upamiętnieniu ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do opracowania harmonogramu obejmującego objęte uchwałą działania, w szczególności: sposób realizacji, kosztorys oraz plan pozyskania środków finansowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 5/2012 z dnia 17 marca 2012 o gromadzeniu pamiątek dotyczących życia przedwojennych mieszkańców Mariampola. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do wystąpienia z apelem o przekazywanie pamiątek w postaci zdjęć, artefaktów, wspomnień w formie pisemnej bądź utrwalonych dźwiękowo, dotyczących życia codziennego mieszkańców Mariampola, Wołczkowa i okolic.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 6/2012 z dnia 17 marca 2012 r. o wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia za rok 2012. Zgodnie z uchwałą składka członkowska Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu za rok 2012 wynosić będzie 24,00 zł (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba).
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu działające na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 34 podpunkt a) statutu Stowarzyszenia przyjął wniosek zobowiązujący Zarząd do podjęcia działań zmierzających do zadbania o groby Polaków i księdza Marcina Bosaka, znajdujących się na cmentarzu w Mariampolu.
Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia